RUDI GRAMMATICA E SCRITTURA 2

scrivere è PI FACILE PAROLE PER DESCRIVERE œ” k † †z—œ ƒ† =UƒŠ 0Ugz† = ^g U † †œ—g Uƒg ¨ gsg † U† U=—Ug=—^œ —= ^gg ^ g ¨= œg = ¨= g— g †® Il signor Chissachì "g ¨== œ —g —œ œ Uœ—œ Ug\ ¨g g œ œ Uƒ†=”†=”œ †z—œ ƒ† =UƒŠ® — †z—œ g ªalto/basso« g ªmagro/robusto). = † U=¨g† ªlisci/ricci« ^† Uœœ g ªbiondo/castano). 0  ªgrosso/piccolo« —= œ ¨œ = — ¨=†œ ^† œUUƒ†=† ^= † =® = — g ¨ g †œ—g ªtriste/allegra« g g”L = — †¨œ ”œ œ ªserio/divertente). ªgentile/sgarbato« Uœ— —œ† L=”L†—† g U† = = g”¨ g =—^œ U† g^g z†œU= g †— Uœ †g® $ = † U † † = = ^g U † †œ—g ^g †z—œ ƒ† =UƒŠ® — †z—œ g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ha i capelli ¨g œ t †Uœ ............................................................................... ........................................................................................................... 0  —= œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................................................... = — g ¨ g †œ—g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carattere e comportamento ........................................................................................................... ...................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... 96
RUDI GRAMMATICA E SCRITTURA 2