RUDI DISCIPLINE 2

Matematica SOTTRAZIONI A MENTE 5XGL KD VFRSHUWR DOFXQL WUXFFKL SHU HVHJXLUH OH VRWWUD]LRQL D PHQWH SCOMPONGO DECINE E UNIT 37 23 = SULPD VRWWUDJJR OH decine: 3 2 1 4 SRL VRWWUDJJR OH unità: 7 3 1 Prova anche tu. Osserva l esempio e completa. 45 13 = 4 da 1 da H u 3 u = . . . . . . . . . da H . . . . . . . . . u = . . . . . . . . . 36 22 = . . . . . . . . . da . . . . . . . . . da H . . . . . . . . . u . . . . . . . . . u = . . . . . . . . . da H . . . . . . . . . u = . . . . . . . . . 37 15 = . . . . . . . . . da . . . . . . . . . da H . . . . . . . . . u . . . . . . . . . u = . . . . . . . . . da H . . . . . . . . . u = . . . . . . . . . 44 31 = . . . . . . . . . da . . . . . . . . . da H . . . . . . . . . u . . . . . . . . . u = . . . . . . . . . da H . . . . . . . . . u = . . . . . . . . . FACCIO TAPPA ALLA DECINA 'D WROJR H DUULYR D 10 SRL GHYR WRJOLHUH DQFRUD H DUULYR D 13 5 = 5 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13 5 = 13 3 2 = 10 2 = 8 2 Prova anche tu. Osserva l esempio e completa. 17 9 25 8 34 6 26 7 22 = 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 10 . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . = ............. ............. ............. = ............. ............. = ............. = ............. ............. ............. = ............. ............. = ............. = ............. ............. ............. = ............. ............. = .............
RUDI DISCIPLINE 2